komité

Et utvalg som forbereder
eller undersøker en sak.