Begjæring om vergemål

Kan fremsettes av personen selv,
nærstående
eller behandler.

Fylkesmannen kan også treffe vedtak av eget tiltak.