velferdsstat

Sosial trygghet.

Et land der alle skal ha nok mat,
et trygt sted å bo,
inntekt de kan leve av
og et godt helsetilbud.