rettssamfunn

Et samfunn der alle er like for loven.