statsbudsjett

Statens inntekter og utgifter
i et kalenderår.