rammebevilgning

Penger stat eller kommune gir til noen
uten at det er bestemt hva de skal brukes til.

Pengene er ikke øremerket.