planarbeid

Det deltakere i et plansamarbeid er enige om skal utføres
innen rammen av den aktuelle planen.