plan- og bygningsloven

Lov som gjelder bygging
og planlegging.