minstepensjon

En garantert minste pensjonsytelse fra folketrygden
hvis du har full trygdetid.

Det minste beløpet Staten har regnet ut
at du kan leve for.