klageorgan

Statens sivilrettsforvaltning
er klageorgan
overfor vedtak fattet av fylkesmannen
etter vergemålsloven.