asylmottak

Sted der asylsøkerne bor
til de har fått svar
på søknad om asyl.